به زودی توسط انتشارات لوح سبز سه کتاب در عناوین زیر  چاپمی شود:

1- آموزه های اعتقادی و اخلاقی دعای هفتم صحیفه سجادیه

2- ویژگی های مؤمنان در قرآن( با رویکرد ادبی و تفسیری)

3- خلقت انسان در قرآن(با رئویکرد ادبی و قرآنی)

 منتظر خبر تکمیلی باشید