کتاب مدیریت فرهنگی از ددیگاه امام علی علیه السلام نوشته طلبه فاضل آقای علیرضا قهرمان نیا از طلاب مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام کرج، در مرجله صفحه آرایی قرار گرفت.

به زودی شاهد چاپ این اثر خواهید بود.

نویسنده در این کتاب بایسته های فرهنگی از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام را بیانی روان و ساده در اختیار خوانندگان قرار داده است.