کتاب مدیریت فرهنگی  از ددیگاه امام علی علیه السلام که مراحل صفحه بندی و زراحی اش تمام شد برای دریافت فیپا  ارسال شد.

به زودی این کتاب در قطع جیبی منتشر می شود.