کتاب مدیریت فرهنگی از دیدگاه امام علی علیه السلام مجوز نشر را اخذ کرد.

 به زودی این کتاب منتشر می شود.