نگاهی اجمالی به کتاب
اختلافات فرقه ای در جهان اسلام زخم کهنه ای است که تقریب مذاهب می تواند مرحمی بر آن باشد. برای رسیدن به این هدف، مطالعه و تجزیه و تحلیل عوامل شکل گیری این فرقه ها و عقاید آنها امری ضروری است.
با توجه به اینکه مدرسه ی بغداد از مهمترین مراکز ظهور و بروز عقائد کلامی شیعه و سنّی می باشد. بررسی این مدرسه و عوامل تأثیر گذار در این نحله از اهمیتی ویژه برخوردار است.


برای خرید  کتاب بر روی عکس کلیک کنید