به ترتیب اولویت انتشارات لوح سبز آمادگی چاپ آثار شما در موضوعات ذیل را دارد:

1- دینی

2- مذهبی

3- مشاوره و تربیتی

4- روانشناسی

6- خانواده

7- آموزشی و درسی

8- تاریخی

9- شعر و رمان و داستان و.....