مراحل نشر کتاب در انتشارات لوح سبز:

1- ارائه طرح به ما
2- ارزیابی اجمالی طرح
3- برآورد هزینه و پرداخت پیش پرداخت
4- عقد قرارداد نشر 
5- اقدام برای دریافت مجوزهای لازم
6- انتشار