کتاب «بررسی مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی» تالیف حسین محمدی به زودی توسط انتشارات لوح سبز چاپ می شود.